Werkplaats Sociaal Domein

Samenwerken aan ondersteuning dichtbij

“De afgelopen twee jaar was het pionieren en soms ook improviseren. Veel aandacht ging uit naar het ondersteunen van wijk- en gebiedsteams die zich, net als wij, de nieuwe manier van samenwerken eigen moesten maken. In veel gevallen is dat goed gelukt. Nu is er tijd en ruimte voor de volgende, niet minder belangrijke vraag: hoe vergaat het de burger nu de overheid zich terugtrekt? Kunnen met name kwetsbare groepen in eigen kring ondersteuning organiseren?”

De vraag stellen, is hem beantwoorden, weet lector Evelyn Finnema. Zeker de komende jaren zullen overheden, hulp- en zorgverleners kwetsbare burgers moeten helpen bij het organiseren van hun eigen leven en ondersteuning. Mantelzorg, burenhulp en andere vrijwillige inzet ontstaat immers niet vanzelf. Werkplaats Sociaal Domein ziet het als een belangrijke taak om, samen met gemeenten, nieuwe vormen van ondersteuning op lokaal niveau te verkennen en vorm te geven.

Burgerparticipatie. Samen met projectcoördinator Bart de Jager, schetst Finnema de aanpak. De Jager trapt af: “We werken inmiddels samen met veertien Friese gemeenten, met Leeuwarden als partner van het eerste uur. In Leeuwarden zijn we, samen met Stenden, afgelopen zomer dan ook gestart met social labs. Ontmoetingsplekken in vier wijken waar onderzoekers, docenten, studenten, zorgprofessionals, ambtenaren én burgers de handen ineen slaan om burgerparticipatie te stimuleren en faciliteren. Dit onder regie van associate lector Dirk Postma die hier elders in dit magazine meer over vertelt.”

Werkplaats Sociaal Domein staat voor het samenwerkingsverband van lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties die actief zijn op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie

Ook in andere gemeenten worden dergelijke ontmoetingsplekken ingericht. In de gemeenten Achtkarspelen en Tytjerksteradiel gaan studenten, ambtenaren, gebiedsteammedewerkers, zorgprofessionals en burgers in zogenaamde ateliers rond hetzelfde thema ‘best practices’ verzamelen en uitventen. In Heerenveen gaan veertien studenten van de minor Healthy and Happy Aging, samen met de gemeente en de gebiedsteams, de leefomgeving beter inrichten op inwoners met dementie. Dit om het streven naar een dementievriendelijke samenleving inhoud te geven.

Dementievriendelijke samenleving


“Zo vragen en kijken we per gemeenten waar men behoefte aan heeft”, aldus Finnema die aangeeft dat er wel ingestoken wordt op multidisciplinaire samenwerking op wijk- of dorpsniveau. Ook gaat de werkplaats graag aan de slag met het ontwikkelen van een methodiek voor wijkscans. “Daarmee zouden we lokaal bijvoorbeeld de informele ondersteuningsstructuur in kaart kunnen brengen. Ook willen we graag een betrouwbaar beeld krijgen van waar het sociale beleid het meest schuurt. Vaak is dat op het snijvlak van beleid en uitvoering. Ook een mooie opgave voor de ateliers.”

Buurt au pair. Evelyn Finnema vertelt dat de werkplaats, geïnitieerd door Hof en Hiem en Miks Welzijn, met de gemeente Fryske Marren in gesprek is over het ontwikkelen van een variant op het project Jong+Oud=Goud waarin studenten aan senioren worden gekoppeld voor hulp en gezelschap. “Dat legt een behoorlijke claim op studenten, blijkt in praktijk. Wij denken dat een buurt au pair uitkomst kan bieden.“

Kortom. Er is inmiddels veel in gang gezet en er zal ook nog het nodige volgen in andere gemeenten, aldus De Jager. “Over belangstelling hebben we niet te klagen, maar er zijn in de provincie nog een paar witte vlekken. Gemeenten kunnen zich altijd bij ons melden. Samen vinden we ongetwijfeld een welkome aanvulling op wat er in hun gemeente speelt.”

Werkplaats Sociaal Domein gaat ook verder met de thema’s e-Health en Eenzaamheid. Het Talma-lectoraat en de Wmo Werkplaats ontwikkelden de afgelopen vijf jaar een methodiek om eenzaamheid bij ouderen te herkennen en onderkennen. Men gaat dit breder uitzetten in de provincie en aan de slag met andere leeftijdscategorieën. En waar e-Health zich vooral richtte op medewerkers in de thuiszorg, wordt de toolkit met digitale hulpmiddelen nu ook gevuld en geschikt gemaakt voor medewerkers van de gebiedsteams.

Delen: