Projecten Werkplaats Sociaal Domein Friesland

ProjectStartToelichtingSamenwerkingspartners
Netwerkanalyse/community mappingVoorbereiding november 2016. Verwachte start begin 2017Samen met de vakgroep samenlevingsopbouw van Amaryllis wordt de mogelijkheid verkend een train de trainer module te ontwikkelen voor de vakgroepleden, gericht op community mapping.Gemeente Leeuwarden Coöperatie Amaryllis Inwoners
Inzet e-Learning bij Sociale TeamsIn voorbereiding, details nnbHet ontwikkelen en ondersteunen van sociale professionals met digitale instrumenten als e-Learning en een digitale toolboxGemeente Leeuwarden Coöperatie Amaryllis
Arbeidsparticipatie voor mensen met een psychische beperking In november 2016Vanaf november 2016 gaan alle organisaties die betrokken zijn bij 25 inwoners met psychische/psychiatrische problemen, die tevens in een uitkeringssituatie verkeren, samenwerken aan nieuwe werkwijzen gericht op duurzame arbeidsparticiaptie van deze inwoners. Werkplaats Sociaal Domein Friesland begeleidt dit proces.Provincie Friesland UWV GGZ Friesland Diverse Friese gemeenten
Sociaal Lab MienskipIn september 2016Vanuit dit Sociaal Lab houden we ons bezig met het zichtbaar maken van de lokale sociale netwerken, ontmoetingsplaatsen, activiteiten en media waarin burgers elkaar ontmoetenGemeente Leeuwarden Amaryllis, Stenden Hogeschool, inwoners, ZieNN, Wellzo ROC Friesland College
Sociaal Lab Co-creatieIn september 2016In het seizoen 2016-2017 ligt het accent op het ondersteunen van wijkpanels, dorps(belang)stichtingen, cliënt- en burgerraden in het voeren van een betekenisvolle dialoog met hun ‘achterbannen’. Hoe kunnen deze vertegenwoordigers een stem geven aan medebewoners in een kwetsbare situatie? We bieden deze cliënt- en bewonersgroepen een training aan in community mapping als onderzoeksinstrument en veranderkundige werkwijze.Gemeente Leeuwarden, Stenden Hogeschool, FSU, Actieve inwoners: Bewoners die participeren in vertegenwoordigende organisaties als een wijkpanel, dorps(belang)commissie, huurderscommissie, burgercoöperatie, WMO-, jeugd- of cliëntenraad.
Wijkanalyse, Community Mapping en Burgerparticipatieproject is in voorbereiding, mogelijk start begin 2017Het opzetten van een ontwerpgericht onderzoekstraject rondom bewonersinitiatieven is er op gericht de beoogde stakeholders van de gemeentelijke regeling voor bewonersinitiatieven op wijk/dorpsniveau met elkaar in gesprek brengen over de bijdrage van bewonersinitiatieven aan de transformatiedoelen in het lokale sociale domeinGemeente de Fryske Marren Lokale zorg- en welzijnsorganisaties Gebiedsteams Inwoners
Training (of workshops) Aanpak Eenzaamheid 2016, doorlopendDe training bestaat uit een aantal dagdelen waarin wordt ingegaan op het signaleren van eenzaamheid, het bespreekbaar maken ervan, en op de kunst om te komen tot passende interventies. In de workshops van twee uur wordt zicht gegeven op het probleem eenzaamheid en de aanpak die aan de orde komt in de trainingGemeente De Fryske Marren Gemeente Achtkarspelen Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Heerenveen Lokale maatschappelijke organisaties / initiatieven, bv: vrijwilligers, ouderenbonden, kerken, etc
Succes in Maatwerk1 oktober 2016 - 1 februari 2017Gebruikmakend van Storytelling wordt een Witboek opgeleverd waarin een aantal succesverhalen wordt beschreven: de situaties waarin het alle betrokken partijen is gelukt om een maatwerkoplossing te bieden aan een inwoner van de gemeenteGemeenten Achtkarspelen Gemeente Tytsjerksteradiel KearN Gebiedsteams van de gemeenten
Succes in Maatwerk II1 februari 2107 - 1 september 2017Achterhalen van de kritische succesfactoren om te komen tot maatwerkoplossingen, het doen van aanbevelingen voor duurzame en effectieve samenwerking Gemeenten Achtkarspelen Gemeente Tytsjerksteradiel KearN Gebiedsteams van de gemeenten
Dementievriendelijke gemeente1 februari 2017 - 1 juni 2017Het leveren van een bijdrage aan het streven van de gemeente om als 'dementievriendelijk te kunnen worden aangemerkt door het opzetten en uitvoeren van onderzoek in de pilotgebieden en het doen van aanbevelingen voor de verdere implementatieGemeente Heerenveen Organisaties Zorg en Welzijn Alzheimer Friesland/Nederland
Wij Lijn Buitenpost.nnb, project is nog in voorbereidingOndersteunen van de initiatiefnemers in hun streven naar versterking en verbinding met andere 'WijLijners'Wij Lijn Buitenpost, inwoners van Buitenpost ( al dan niet 'georganiseerd')
Netwerkanalyse/communitymapping, versterken burgerinitiatievenproject is in voorbereiding, mogelijke start 2017Het opzetten van een ontwerpgericht onderzoekstraject rondom bewonersinitiatieven is er op gericht de beoogde stakeholders van de gemeentelijke regeling voor bewonersinitiatieven op wijk/dorpsniveau met elkaar in gesprek brengen over de bijdrage van bewonersinitiatieven aan de transformatiedoelen in het lokale sociale domeinGemeente Weststellingwerf, de lokale zorg- en welzijnsorganisaties, de gebiedsteams en inwoners van de gemeente
Vervolgonderzoek monitoring GebiedsteamsIn september 2016Het volgen van de ontwikkeling van de deelnemende gebeidsteams middels het afnemen van een digitale vragenlijstGemeente Leeuwarden Gemeente Vlieland Gemeente Franekeradeel Gemeente Het Bildt Gemeente Menameradiel Gemeente De Fryske Marren Gemeente Achtkarspelen Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Weststellingwerf
Cafe's Sociaal DomeinperiodiekIn het Café Sociaal Domein nodigt NHL Hogeschool gastsprekers, studenten, docenten en externe geïnteresseerden uit om actuele thema’s uit het sociaal domein uit te diepen en kennis uit te wisselen. De sessie start met een plenaire voordracht die overloopt in een gezamenlijke werklunch, zodat verder gepraat kan worden, liefst in bijzijn van de gastspreker. Het café is daarmee een mooi platform waar praktijk en onderwijs samenkomen.Externe geinteresseerden en betrokken studenten en docenten NHL Hogeschool
Delen: